PRAKTIJKVOORBEELDEN

INTERNET CONFERENTIE

Brainstorm van KNLTB bestuurders via internet en large scale event over 'de Tennisvereniging van de Toekomst'
Vraag
Hoe helpen wij tennisverenigingen om zicht te krijgen op dominante maatschappelijke ontwikkelingen en hun invloed op de structuur en het aanbod van de tennisvereniging in de toekomst?
Aanpak
» In beeld brengen van de meest dominante maatschappelijke ontwikkelingen en hun samenhang
» Gebaseerd op dominante ontwikkelingen schetsen van 4 mogelijke ontwikkelingsscenario's voor concreet denkbare toekomstige verenigingsmodellen
» Organisatie en facilitering van een door de doelgroep van 250 bestuurders via Internet m.b.v. Crealogic gevoerde dialoog over de 'ins and outs' van de vier ontwikkelde verenigingsmodellen
» Organisatie van een symposium waarin maatschappelijke ontwikkelingen inzichtelijk worden gemaakt en waarin verenigingsmodellen verder worden besproken in vier scenario Crealogic kamers door bestuurders van verenigingen aan de hand van de input uit de internetdialoog
Resultaat
» Inzicht in de dominante maatschappelijke ontwikkelingen hun mogelijke invloed op verenigingen in de toekomst
» Kennismaking met andersoortig georganiseerde verenigingen en hun 'sleuteltjes voor succes'
» Veel concreet toepasbare ideeën van andere verenigingen die in de eigen vereniging kunnen worden opgepakt.
» Input vanuit vier verschillende invalshoeken voor het maken van een eigen verenigingsbeleidsplan, direct als resultaat van de scenario brainstorm meegekregen als rapport van de 4 Crealogic scenariowerkgroepen.
» Zicht op de door verenigingen gewenste ondersteuning door de KNLTB

INTERACTIEVE BELEIDSVORMING

Rijkswaterstaat Dienst
Luistersessie omtrent Leiderschap, Samenwerking en Communicatie
Vraag
Hoe kunnen wij onze top-50 managementlaag bewust maken van de noodzaak om pro-actiever te gaan handelen?
Aanpak
» Virtuele dialoog of "luistersessie" mbv Crealogic rond de huidige en gewenste situatie op de thema's leiderschap, communicatie en samenwerking 
» Tweedaagse bijeenkomst met Crealogic waarbij de resultaten van de luistersessie terugkomen in velerlei werk- en spelvormen
Resultaat
» Verrassende confrontatie met eigen beeld van de organisatie 
» Bewustwording van eigen rol en verantwoordelijkheid in de weg naar een pro-actieve organsatie. 
» Een gedeeld beeld van de toekomst en de weg daar naar toe, uitgewerkt  plan van aanpak.

SPECIFIEKE TOEPASSINGSONTWIKKELING en bijbehorende Crealogic facilitators opleiding Risico-analyse als toepassing met Crealogic

Vraag
Hoe kunnen wij in effectieve, interactieve sessies met afdelingen een risico-inventarisatie en analyse uitvoeren, zodanig dat iedereen optimaal bijdraagt?
Aanpak
» Training van facilitators in het gebruik van Crealogic en Metaplan en de effecten daarvan op groepsdynamica 
» Ontwikkelen van flexibele analyses en rapportage van de uitkomsten van workshops m.b.v. Crealogic, Word en Excel 
» Praktische oefening van risico-analyse workshops
Resultaat
» Een groep facilitators die zelfstandig risico-analyse workshops kunnen organiseren en faciliteren m.b.t. Crealogic en Metaplan 
» Simpele, flexibele rapportering van de uitkomsten van die workshops 
» Na de opleiding worden er 50 risico-analyse workshops per jaar georganiseerd met Crealogic.

Om verder een idee te krijgen van de mogelijkheden van Crealogic® , het gebruik van onze methoden en technieken om meer resultaat in minder tijd te krijgen, geven we hierbij enige samenvattingen van recente cases.

Visie ontwikkeling

Een nieuw gevormd bedrijfsonderdeel, bestaande uit een samenvoeging van voorheen aparte delen, wenst zowel in- als extern meer helderheid te verschaffen over de visie. Intern versterkt dit de team-building, naar de klanten toe verbetert dit de communicatie. In een eerste tweedaagse sessie worden ideeën en beelden uitgewisseld met ongeveer 40 representatieve medewerkers, enkele klanten en een vertegenwoordiger van de concernleiding. Op basis hiervan gaat het Management Team (MT) en een werkgroep aan de slag om een en ander uit te werken. In een tweede plenaire bijeenkomst wordt, weer met Crealogic® , het resultaat vastgesteld.

Applicatie specificatie

Gebruikers, analisten en ontwikkelaars bepalen in een dag de functionele en technische specificatie van een te herbouwen applicatie. Tevens worden de noodzakelijke wijzigingen in de bestaande programmatuur aangegeven.

Logistieke actieplanning

In een tweedaagse werkconferentie (25 deelnemers) worden met behulp van Crealogic® de projectdoelstellingen, de werkgroepdoelstellingen en acties uitgewerkt. Deelnemers gaan naar huis met de eerste projectplanning, vragen over randvoorwaarden aan het MT en de gevolgen voor het informatiesysteem.

Jaarplan op basis van businessplan

Met behulp van Crealogic® wordt in twee dagen het beleid van de hoofddirectie door een regionale directie (7 leden) vertaald in een concreet jaar plan.

Overleg door en met de OR

Aan de vooravond van een strategische verandering overlegt de centrale OR onderling (60 personen) en met de Raad van Bestuur over de problemen en oplossingen. Besloten wordt om de communicatie met de achterban te verbeteren. Ideeën hierover worden geïnventariseerd op basis van de dynamiek van een transitieproces.

Nota over de toekomstige ontwikkelingen

Vier werkgroepvoorzitters en een lid van de directie voegen na een tweedaagse werkconferentie met Crealogic® in twee dagen aanbevelingen samen over de toekomst van een bedrijfsonderdeel. Deze nota wordt met iedereen (ca. 70 personen) van het bedrijfsonderdeel besproken in een eendaags werkoverleg met Crealogic®

Project start-up

Vier werkgroepen van systeem-analisten, IT-specialisten en een leider bepalen in een dag de doelstellingen en acties van een werkgroep binnen een project van een te herbouwen applicatie. Een van de werkconferenties mislukt, mede omdat de facilitators niet door de werkgroepleider geaccepteerd wordt.

Samenwerken binnen een nieuwe structuur

In een organisatie-eenheid is de sfeer binnen de leiding grondig verziekt. Al vijf jaar lang bestaat het Management Team alleen als woord. De druk van de markt neemt toe. Een sterke interim-manager weet dat hij in zijn eentje de veranderingen kan doordrukken, maar besluit toch tot een werkconferentie over de nieuwe structuur. Twee dagen later is er commitment over de nieuwe werkwijze, structuur, functie-indeling en een stappenplan. In een gezamenlijke presentatie van het team aan de organisatie wordt een en ander aan de medewerkers verteld.

Communicatieplan

Voor een nieuwe, te publiceren nota werd geïnventariseerd wie, hoe benaderd kan gaan worden. De gehele bijeenkomst duurde twee uren, het uitwerken door de groepsleider kostte twee weken.

Project door-start

In een project dat dreigde vast te lopen kwamen de projectgroepleden een middag bij elkaar om alle punten nog eens door te nemen en een hernieuwd plan op te stellen.

OR-overleg

Een OR 'praatte' met de directie over de uitvoering van een beleidsnota. In een halve dag werd consensus bereikt. De OR ging zich meer richten op interne communicatie, de directie had meer begrip voor de reactie van de OR op haar beleidsvoornemen; het omgaan met individuele gevallen werd gezien als een taak voor Personeelszaken en de vakbond.

Eisen aan een bestaand, te vernieuwen, product

Met technici en gebruikers werd het bestaande product tegen het licht gehouden en werden de wensen en eisen van de gebruikers vastgesteld. Duidelijk werd hoe moeilijk gebruikers kunnen zeggen wat ze eigenlijk willen, zonder in algemene termen te blijven.